SERVICE

แก้ไขหูกาง

หูกาง อาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับในด้านของสุขภาพ แต่ในด้านสังคม คนหูกางมักถูกล้อเลียนจากคนรอบข้างให้รู้สึกอับอายจนอาจกลายเป็นปมด้อยได้ค่ะ

แก้ไขหูกาง

ปัญหาหูกางอาจเกิดได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นความผิดปกติของใบหูที่มีมุมจากศีรษะกว้างกว่าปกติทำให้มีรูปร่างใบ หูไม่สวยงาม โดยทั่วไปหูกางมักจะเป็นทั้ง 2 ข้างค่ะ แต่ก็มีในบางรายที่อาจเกิดปัญหาหูกางข้างเดียวได้เช่นกัน

การแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติทำได้โดยการปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู หรือโดยการตัดกระดูกอ่อนบางส่วนของหูที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ โดยแพทย์จะพิจารณาความผิดปกติของใบหูของคนไข้แต่ละราย

ดังนั้นก่อนเข้ารับการรักษา คนไข้จะต้องปรึกษาแพทย์ และบอกความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขในส่วนใดบ้าง การปรึกษาก่อนการผ่าตัดจะช่วยปรับความต้องการของคนไข้ ว่าเหมาะสมกับการผ่าตัดหรือไม่และการวิเคราะห์ความผิดปกติของใบหูแต่ละข้าง จะช่วยให้สามารถเลือกเทคนิคการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความผิดปกตินั้นๆได้ค่ะ

 VIDEO REVIEWS

more